Fight for growth

Zenith Group Real Estate I AB (publ) har avslutat det skriftliga förfarandet och därigenom ändrat Villkoren för Vinstandelslån

Tillbaka till alla nyheter
Texten Zenith mot en blå bakgrund

Pressmeddelande den 14 augusti 2018

Som tidigare meddelats har styrelsen i Zenith Group Real Estate AB (publ), org. nr 559105-6345 (”Bolaget” eller ”Zenith”) fattat beslut om att inleda ett skriftligt förfarande under Bolagets icke säkerställda vinstandelslån om upp till SEK 500 000 000 med ISIN SE0010636191 vilka handlas på Nordic Derivatives Exchange, Debt Securities under kortnamnet ZenithREI-1 (”Vinstandelslånen”) i enlighet med vinstandelslånvillkoren daterade den 20 december 2017 (”Villkoren”).

Det skriftliga förfarandet har nu avslutats och samtliga föreslagna justeringar har röstats igenom med 100 procents majoritet.

De ändrade villkoren innebär att startdatumet för beräkning av Preferensräntan, såsom definierat i Villkoren, har senarelagts i syfte att förlänga den tidsperiod som Bolaget kan emittera Efterföljande Vinstandelslån, såsom definierat i Villkoren, samt att (ii) ett fel i Villkoren rättats, innebärande att punkt 16.5(a), angående vissa majoritetskrav för ändring av Villkoren, stryks. Felet bestod i att sådana ändringar av Villkoren endast skulle omfattas av majoritetskraven i punkt 16.7. I praktiken innebär detta att huvudregeln för ändring av Villkoren är femtio (50) procents majoritet och inte sextiosju (67) procents majoritet. Det bör noteras att vissa ändringar enligt Villkoren fortsatt kräver högre majoritet än femtio (50) procent och i dessa avseenden har inget ändrats.

De ändrade villkoren finns att tillgå på Bolagets hemsida (www.zenithgroup.se)

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Andreas Bladh, VD Zenith Group Real Estate I AB (publ)
Tel: +46 (0)8 55 50 96 20
E-post: investera@zenithgroup.se

Denna information är sådan som Zenith Group Real Estate I AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 augusti 2018 kl. 08:00 CET.

Om Zenith Group Real Estate I AB (publ)
Zenith Group Real Estate I AB (publ) är en alternativ investeringsfond som investerar i olika typer av fastighetsfonder.