Fight for growth

Zenith Group Real Estate I AB (publ) beslutar om emissionen av Efterföljande Vinstandelsbevis och offentliggör prospekt

Tillbaka till alla nyheter
Texten Zenith mot en blå bakgrund

EJ FÖR DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, KANADA, AUSTRALIEN, JAPAN, HONGKONG, SCHWEIZ, NYA ZEELAND, SINGAPORE ELLER SYDAFRIKA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTIONEN AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA REGISTRERINGS- ELLER ANDRA ÅTGÄRDER UTÖVER DEM SOM FÖLJER AV SVENSK RÄTT. YTTERLIGARE RESTRIKTIONER ÄR TILLÄMPLIGA, SE VIKTIG INFORMATION I SLUTET AV PRESSMEDDELANDET.

Pressmeddelande 23 augusti 2018

Styrelsen för Zenith Group Real Estate I har idag beslutat att genomföra en emission av Efterföljande Vinstandelsbevis på upp till 446.910.000 kronor med företrädesrätt för befintliga andelsägare. Den 2 juli 2018 beslutade stämman för Zenith Group Real Estate I att bemyndigade styrelsen att fatta beslut om efterföljande emission av vinstandelsbevis under de nuvarande Villkoren. Styrelsen för Zenith Group Real Estate I har idag den 23 augusti 2018 beslutat om emission av nya vinstandelsbevis i enligt med nedan. Styrelsen för Zenith Group Real Estate I offentliggör idag även prospektet avseende emissionen av Efterföljande Vinstandelsbevis.

Emissionen av Efterföljande Vinstandelsbevis i korthet
– Andelsägare i Zenith Group Real Estate I har företrädesrätt att teckna nya vinstandelsbevis i förhållande till deras respektive nuvarande kvotandel.

– Vinstandelsbevisen utges i poster om 10.000 kronor. Vinstandelsbevisens försäljningspris kommer att vara 108,08 procent av Vinstandelsbevisens nominella belopp, det vill säga 10.808 kronor per post, varav 808 kronor utgör en premie som tillfaller Bolaget. Lägsta teckningspost är 10.808 kronor.

– Erbjudandet omfattar högst 44.691 Vinstandelsbevis, vilket motsvarar 446.910.000 kronor, om emissionen blir fulltecknad.

– Teckningsperioden löper från och med den 30 augusti 2018 till och med den 10 september 2018.

Bakgrund och motiv
Zenith Group Holding äger indirekt samtliga andelar i Zenith Group Real Estate I genom sitt dotterbolag Zenith Group. Sammanlagt kommer Koncernen att bestå av tre privata bolag, Zenith Group Holding och dess två dotterbolag Zenith Group Management och Zenith Group samt tre publika bolag vilka utgör AIF-fonder. Zenith Venture Capital I genom dess helägda dotterbolag Zenith Venture Capital AB fokuserar på bolag i uppstartsfasen, Zenith Growth I fokuserar på tillväxtkapital och tillväxtinvesteringar medan Zenith Group Real Estate I investerar i fastigheter genom investeringar i främst Fastighetsfonder. Förvaltningen kommer att skötas av AIF-Förvaltaren som också kommer ta Investeringsbeslut för AIF-Fonderna.

Bolaget är ett tillskott till den bolagssfär som Tommy Jacobson byggt upp sedan omkring år 2000. Däri ingår sedan tidigare kapitalförvaltningen Quesada och investeringsbolagen Zenith Venture Capital AB (som är Zenith Venture Capital I:s helägda dotterbolag och utgör ett holdingbolag), Zenith Venture Capital II AB och Varenne. Bolaget är ytterligare en del i den existerande bolagssfär som består av investeringsbolag där Quesada erbjuder traditionell kapitalförvaltning medan Zenith Venture Capital AB och Zenith Venture Capital II AB investerar i uppstartsbolag och Varenne investerar i tillväxtbolag.

Det främsta motivet till att genomföra den planerade emissionen av Vinstandelsbevis är att Fonden ska erhålla kapital för att genomföra investeringar i enlighet med Fondens investeringsstrategi samt avkastnings- och riskprofil. Investeringarna ska syfta till att skapa avkastning till investerare och att bidra till att Fonden når upp till den uttalade målsättningen avseende årlig totalavkastning över tid.

I övrigt hänvisar styrelsen till prospektet.

Villkor för emissionen av Efterföljande Vinstandelslån
Avstämningsdag för fastställande av vilka andelsägare som är berättigade att teckna med företrädesrätt är den 28 augusti 2018. Tilldelning av Vinstandelsbevis kommer att beslutas av Bolagets styrelse och tilldelning kommer i första hand ska ske till befintliga andelsägare vilket innefattar såväl primär som sekundär företrädesrätt. Tilldelning kommer i andra hand ska ske till andra potentiella investerare.

Bolagets Vinstandelsbevis är sedan tidigare upptagna till handel på NDX. De nyemitterade finansiella instrumenten kommer handlas på NDX. Första dag för handel med Vinstandelsbevisen på NDX är beräknad att infalla omkring senast tio dagar från att teckningstiden löpt ut.

Vinstandelsbevisens försäljningspris kommer att vara 108,08 procent av Vinstandelsbevisens nominella belopp, det vill säga 10.808 kronor per post, varav 808 kronor utgör en premie som tillfaller Bolaget.

Under förutsättning att emissionen av Efterföljande Vinstandelsbevis fulltecknas kommer enith Group Real Estate I att tillföras cirka 446.910.000 kronor före emissionskostnader. Erbjudandet omfattar högst 44.691 Vinstandelsbevis.

Teckning av nya aktier kan ske under perioden från och med den 30 augusti 2018 till och med den 10 september 2018 eller den senare dag som bestäms av styrelsen och i så fall offentliggörs genom pressmeddelande senast den 10 september 2018.

Prospekt
Prospekt avseende Zenith Group Real Estate I:s emission av Efterföljande Vinstandelsbevis har godkänts och registrerats av Finansinspektionen och hålls nu tillgängligt på Zenith Group Real Estate I:s hemsida www.zenithgroup.se och kommer att göras tillgängligt på Finansinspektionens hemsida www.fi.se.

Tidsplan
Nedanstående tidsplan är preliminär och kan komma att ändras.

24aug
Sista handelsdag i Zenith Group Real Estate I med rätt att delta i företrädesemissionen.

28aug
Avstämningsdag för fastställande av vilka andelsägare som är berättigade att teckna med företrädesrätt.

30 aug-10 sep
Teckningsperiod.

11 sep
Beräknad dag för offentliggörande av utfallet av Erbjudandet.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Andreas Bladh, VD Zenith Group Real Estate I AB (publ)
Tel: +46 (0)8 55 50 96 20
E-post: investera@zenithgroup.se

Denna information är sådan som Zenith Group Real Estate I AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 augusti 2018 kl. 18:00 CET.

Om Zenith Group Real Estate I AB (publ)
Zenith Group Real Estate I AB (publ) är en alternativ investeringsfond som investerar i fastigheter genom investeringar i främst fastighetsfonder.

Viktig information
Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper i Zenith Group Real Estate I AB. Ingen åtgärd har vidtagits och åtgärder kommer inte att vidtas för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i några andra jurisdiktioner än Sverige. Inbjudan till berörda personer att teckna vinstandelsbevis kommer endast att ske genom det prospekt som Zenith Group Real Estate I AB offentliggjort idag den 23 augusti 2018.

Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, inom eller till USA (innefattande dess territorier och provinser, varje stat i USA samt District of Columbia, (”USA”)), Kanada, Australien, Japan, Hongkong, Schweiz, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd skulle vara olaglig, föremål för legala restriktioner eller kräva andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Inga aktier eller andra värdepapper i Zenith Group Real Estate I AB har registrerats, och inga aktier eller andra värdepapper kommer att registreras, enligt den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 (”U.S. Securities Act”) eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, säljas eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom i enlighet med ett tillämpligt undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i U.S. Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA.