Fight for growth

Styrelsen för Zenith Growth I AB (publ) har beslutat att förlänga teckningstiden i den pågående emissionen av Efterföljande Vinstandelsbevis till och med den 21 september 2018

Tillbaka till alla nyheter
Texten Zenith mot en blå bakgrund

EJ FÖR DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, KANADA, AUSTRALIEN, JAPAN, HONGKONG, SCHWEIZ, NYA ZEELAND, SINGAPORE ELLER SYDAFRIKA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTIONEN AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA REGISTRERINGS- ELLER ANDRA ÅTGÄRDER UTÖVER DEM SOM FÖLJER AV SVENSK RÄTT. YTTERLIGARE RESTRIKTIONER ÄR TILLÄMPLIGA, SE VIKTIG INFORMATION I SLUTET AV PRESSMEDDELANDET.

Pressmeddelande 10 september 2018

Den 23 augusti 2018 beslutade styrelsen i Zenith Growth I AB (”Bolaget”) om en företrädesemission av Efterföljande Vinstandelsbevis (”Emissionen”), för vilken teckningsperioden löpte till och med den 10 september 2018. Den 23 augusti 2018 godkändes och publicerades Prospekt avseende Emissionen (”Prospektet”). Styrelsen i Bolaget har idag den 10 september 2018, i enlighet med vad som anges i Prospektet, beslutat att förlänga teckningstiden till och med den 21 september 2018. Full betalning ska erläggas kontant fyra (4) Bankdagar efter utsänd avräkningsnota, det vill säga omkring den 27 september 2018.

Bakgrunden till förlängningen är att den administrativa processen hos vissa förvaltare inneburit svårigheter för vissa investerare att teckna vinstandelsbevis innan utgången av den ursprungligt beslutade teckningsperioden.

För Emissionens villkor i övrigt hänvisas till Prospektet som finns publicerat på www.zenithgroup.se.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Andreas Bladh, VD Zenith Growth I AB
Tel: +46 (0)8 55 50 96 20

E-post: investera@zenithgroup.se

Denna information är sådan som Zenith Growth I AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 september 2018 kl. 20.30 CET.

Om Zenith Growth I AB (publ)
Zenith Growth I AB (publ) är en alternativ investeringsfond som investerar i entreprenörsledda onoterade tillväxtbolag med en bevisad affärsmodell, positivt kassaflöde och med stor potential att växa.

Viktig information
Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper i Zenith Growth I AB. Ingen åtgärd har vidtagits och åtgärder kommer inte att vidtas för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i några andra jurisdiktioner än Sverige. Inbjudan till berörda personer att teckna vinstandelsbevis har endast skett genom det prospekt som Zenith Growth I AB offentliggjorde den 23 augusti 2018.

Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, inom eller till USA (innefattande dess territorier och provinser, varje stat i USA samt District of Columbia, (”USA”)), Kanada, Australien, Japan, Hongkong, Schweiz, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd skulle vara olaglig, föremål för legala restriktioner eller kräva andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Inga aktier eller andra värdepapper i Zenith Growth I AB har registrerats, och inga aktier eller andra värdepapper kommer att registreras, enligt den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 (”U.S. Securities Act”) eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, säljas eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom i enlighet med ett tillämpligt undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i U.S. Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA.