Fight for growth

Zenith Venture Capital I AB (publ) offentliggör utfall av emissionen av Efterföljande Vinstandelsbevis

Tillbaka till alla nyheter
Texten Zenith mot en blå bakgrund

EJ FÖR DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, KANADA, AUSTRALIEN, JAPAN, HONGKONG, SCHWEIZ, NYA ZEELAND, SINGAPORE ELLER SYDAFRIKA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTIONEN AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA REGISTRERINGS- ELLER ANDRA ÅTGÄRDER UTÖVER DEM SOM FÖLJER AV SVENSK RÄTT. YTTERLIGARE RESTRIKTIONER ÄR TILLÄMPLIGA, SE VIKTIG INFORMATION I SLUTET AV PRESSMEDDELANDET.

Pressmeddelande 2 oktober 2018

Resultatet för Zenith Venture Capital I företrädesemission av Efterföljande Vinstandelsbevis (”Vinstandelsbevisen”), för vilken teckningsperioden avslutades den 27 september 2018, visar att inga Vinstandelsbevis tecknats med stöd av företrädesrätt. Därtill har teckningsanmälningar motsvarande 979 Vinstandelsbevis mottagits för teckning utan stöd av företrädesrätt, vilka 979 tilldelas. Genom emissionen kommer Zenith Venture Capital I tillföras 11.087.175 kronor före emissionskostnader, varav 9 790 000 kronor består av betalning för Vinstandelsbevisens nominella värde och 1.297.175 kronor består av en premie som tillförs bolaget.

Genom emissionen kommer antalet Vinstandelsbevis i Zenith Venture Capital I att öka med 979, från 15.655 Vinstandelsbevis till 16.634 Vinstandelsbevis.

De nya Vinstandelsbevisen som tecknats i emissionen förväntas bli föremål för handel på NDX inom tio dagar.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Andreas Bladh, VD Zenith Venture Capital I AB
Tel: +46 (0)8 55 50 96 20

E-post: investera@zenithgroup.se

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2 oktober 2018 kl. 18:00 CET.

Om Zenith Venture Capital I AB (publ)
Zenith Venture Capital I AB (publ) är en alternativ investeringsfond som investerar i uppstartsbolag. Fonden har 14 portföljbolag och har hittills investerat cirka 170 miljoner kronor.

Viktig information
Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper i Zenith Venture Capital I AB. Ingen åtgärd har vidtagits och åtgärder kommer inte att vidtas för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i några andra jurisdiktioner än Sverige. Inbjudan till berörda personer att teckna vinstandelsbevis har endast skett genom det prospekt som Zenith Venture Capital I AB offentliggjorde den 14 september 2018.

Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, inom eller till USA (innefattande dess territorier och provinser, varje stat i USA samt District of Columbia, (”USA”)), Kanada, Australien, Japan, Hongkong, Schweiz, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd skulle vara olaglig, föremål för legala restriktioner eller kräva andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Inga aktier eller andra värdepapper i Zenith Venture Capital I AB har registrerats, och inga aktier eller andra värdepapper kommer att registreras, enligt den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 (”U.S. Securities Act”) eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, säljas eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom i enlighet med ett tillämpligt undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i U.S. Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA.