Fight for growth

Zenith Group Real Estate I AB (publ) initierar skriftligt förfarande i syfte att rösta om justering avseende beräkning av ränta på Vinstandelslån

Tillbaka till alla nyheter
Texten Zenith mot en blå bakgrund

Pressmeddelande 2 juli 2018

Styrelsen i Zenith Group Real Estate AB (publ), org. nr 559105-6345 (”Bolaget” eller ”Zenith”) har fattat beslut om att inleda ett skriftligt förfarande under Bolagets icke säkerställda vinstandelslån om upp till SEK 500 000 000 med ISIN SE0010636191 vilka handlas på Nordic Derivatives Exchange, Debt Securities under kortnamnet ZenithREI-1 (”Vinstandelslånen”) i enlighet med vinstandelslånvillkoren daterade den 20 december 2017 (”Villkoren”).

Bolaget har instruerat Quesada Kapitalförvaltning AB (”Quesada”) att initiera ett skriftligt förfarande i syfte att formellt rösta om (i) att senarelägga startdatumet för beräkning av Preferensräntan, såsom definierat i Villkoren, i syfte att förlänga den tidsperiod som Bolaget kan emittera Efterföljande Vinstandelslån, såsom definierat i Villkoren. Zeniths förvaringsinstitut accepterar endast emissioner av Efterföljande Vinstandelslån med emissionsdatum före startdatumet för Preferensräntan. Då etableringen av fonden förskjutits med cirka sex månader föreslår Bolaget att startdatumet för Preferensräntan förskjuts så att räntan börjar räknas från den 30 juni 2019. Det föreslagna startdatumet baseras på Bolagets bedömning att det kommer krävas cirka ett år för att emittera nödvändiga vinstandelslån för att möjliggöra en effektiv förvaltning av fonden, samt att (ii) rätta ett fel i Villkoren, innebärande att punkt 16.5(a), angående vissa majoritetskrav för ändring av Villkoren, stryks. Felet består i att sådana ändringar av Villkoren endast ska omfattas av majoritetskraven i punkt 16.7. I praktiken innebär detta att huvudregeln för ändring av Villkoren är femtio (50) procents majoritet och inte sextiosju (67) procents majoritet. Det bör noteras att vissa ändringar enligt Villkoren fortsatt kräver högre majoritet än femtio (50) procent och i dessa avseenden föreslås inga ändringar.

Quesada kommer idag initierat det skriftliga förfarandet genom utfärdande av en kallelse. Kallelsen kommer att skickas till innehavare av Vinstandelslån som är registrerade i den skuldbok som förs av Euroclear Sweden AB per den 2 juli 2018.

För beslutsförhet i det Skriftliga Förfarandet krävs att ägare av Vinstandelslån som representerar minst femtio (50) procent av Utestående Vinstandelslån besvarar förfrågan och att åtminstone nittio (90) procent av de som svarar samtycker till ändringen.

Quesada, eller i förekommande fall Bolaget, måste ha mottagit röster via Scrive eller per post, bud eller epost till adressen nedan senast klockan 17:00 (CEST) den 23 juli 2018. Utfallet i det skriftliga förfarande kommer att offentliggöras genom pressmeddelande så snart det är avslutat.

Kallelsen till det skriftliga förfarandet, inklusive, detaljerad information om förfarandet samt innebörden av villkoren för bytet av emittent och ändringarna i Villkoren finns att tillgå på Bolagets hemsida (www.zenithgroup.se)

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Andreas Bladh, VD och en av grundarna till Zenith Group Real Estate I AB (publ), +46 (0)8 55 50 96 20 info@zenithgroup.se

Denna information är sådan som Zenith Group Real Estate I AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2 juli 2018 kl. 8:00 CET.

Om Zenith Group Real Estate I AB (publ)
Zenith Group Real Estate I AB (publ) är en alternativ investeringsfond som investerar i olika typer av fastighetsfonder.